Kisah Nabi Dawud as.

Advertisements

About Kholifah Muslim

——◦▪○ Who Iam___!!!! ○▪◦—— ==> Diriku hanyalah manusia ''Rendah'',serendah-rendahnya manusia. sehingga tiada satupun manusia yang mampu dan sanggup untuk merendahkan diriku. ==> Diriku hanyalah manusia ''Miskin''semiskin-miskinnya manusia. sehingga tiada pernah memiliki rasa kecurian dan kehilangan. ==> Diriku hanyalah manusia ''Bodoh'',sebodoh-bodohnya manusia. sehingga tiada waktu dan kesempatan bagi diriku kecuali untuk melakukan pembelajaran. Kêßêñã®åñ ¥ãñG §êßêñã®ñ¥ã ÂÐã£ãh Ðã£ãm }{ãtî, ¥ãñG Tãx TãmÞã× Õ£êh Mãtã, Tãx Tê®ÐêñGã® Õ£êh Tê£îñGã,Tãx Tê®Ðêtê×sî Õ£êh îñð®ã ®ãßã. Ðãñ ÐñG Hãtî Þû£ã §êmûã ãkñ Tê®ûñGkãþ Kêßêñã®åññ¥ã.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s